Prezentare

 

ghelin a cutural echiparea i nfiin area clubului local de muzic i art656BD5F3 6646 0509 ABB3 674397E7EB61

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

ASOCIATIA GELENCEI IFJUSAGI SZERVEZET - GISZ - ASOCIATIA DE TINERET DIN COMUNA GHELINTA derulează în perioada 2023-2024 Proiectul cu titlul “Ghelința Culturală - Echiparea și înființarea clubului local de muzică și arte”, cod apel PNRR/2022/C11/I5-1, cu nr. contr. 93/31.03.2023

Finanțarea proiectului în valoare de 200.000 lei fără TVA,  este acordată de către Ministerul Culturii, prin Adminitrația Fondului Cultural National, iar co-finanțarea este asigurată de Autoritate locală Comuna Ghelința în valoare de 26,615,13 lei, fără TVA.

Obiectivele proiectului:

 • Ob.1.Depunerea bazelor pentru o educație culturală instituționalizată prin înființarea clubului de muzică și arte, achiziționarea de instrumente muzicale necesare actului educațional, conform bugetului proiectului.  - indicator de rezultat: 1 club amenajat, instrumente muzicale éi echipamente de sonorizare de bază achiziționate.
 • Ob.2. Depunerea bazelor pentru o educație culturală instituționalizată prin contractarea unui număr de 4-5 specialiști pe o perioadă determinată de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire din surse proprii/locale după finalizarea perioadei de finanțare. - indicator de rezultat nr. de contracte semnate
 • Ob.3. Asigurarea educației culturale în mod regulat, săptămânal 1 oră/beneficiar de predare instrumente muzicale pentru 30 de beneficiari locali cu vârsta cuprinsă între 10-26 ani din luna șase a proiectului. - indicator de rezultat -minim 500 ore, 30 beneficiari, consemnat în liste de prezențe
 • Ob.4. Organizarea unui concert festiv pe plan local pentru promovarea rezultatelor proiectului și pentru promovarea talentelor locale în fața întregii comunități. - 1 raport de activitate
 • Ob.5. Dezvoltarea unui parteneriat instituțional public/privat până la finalizarea perioadei de finanțare în vederea asigurării tranzitului din proiect în program local pentru asigurarea sustenabilității atât pe plan financiar cât și pe plan educațional, pe termen mediu și lung. - cel puțin 1 parteneriat semnat.

 

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia finanțatorului. Finanțatorul nu este responsabil de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

”PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                                                  

 https://www.facebook.com/PNRROficial/

285BE6CAB CBA8 0875 C1AE DF59E225EFBA

Anunțuri publice

11DDBA541 5AC2 1D23 FFAF C3B55DAE1740

Asociația Gelencei Ifjusagi Szervezet – GISZ – Asociatia de tineret din comuna Ghelinta

Sediu:  GHELINȚA NR. 1231, JUDEȚUL COVASNA

NR.34 DIN DATA DE 01.10.2023

ANUNȚ SOLICITARE OFERTĂ PENTRU ACHIZIȚIE MATERIALE CONSUMABILE, MATERIALE AUXILIARE, MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

PROCEDURA: ACHIZIȚIE DIRECTĂ

 1. CONTRACT DE FINANȚARE: 93/31.03.2023

DENUMIRE PROIECT

Ghelința Culturală – Echiparea și înființarea clubului local de muzică și arte

 finanțat prin PNRR/2022/C11/MC-AFCN/I5/1/Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural

Procedură de achiziție directă în conformitate cu capitolul 5 din îndrumarul metodologic pentru beneficiari privați – PNRR

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Obiectul contractului: Achiziție directă pentru achiziție materiale consumabile, materiale auxiliare, materiale de natura obiectelor de inventar

 

Denumire proiect: Ghelința Culturală – Echiparea și înființarea clubului local de muzică și arte

Tipul contractului: Contract de achiziție

Procedura aplicată: achiziție directă, lotizata

Valoarea totala estimată: 88.768,91 LEI fără TVA

Conținut dosar achiziție directă:

 • Instrucțiuni pentru ofertanți
 • Specificații tehnice
 • Formulare

ASOCIAȚIA GELENCEI IFJUSAGI SZERVEZET – GISZ – ASOCIAȚIA DE TINERET DIN COMUNA GHELINȚA organizează procedura de achiziție materiale consumabile, materiale auxiliare, materiale de natura obiectelor de inventar aferente proiectului Ghelința Culturală – Echiparea și înființarea clubului local de muzică și arte ce se va implementa în comuna Ghelința,  județul Covasna,  localitatea Ghelința, prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Cu această ocazie vă invităm să ne transmiteți oferta dumneavoastră pentru produse de natura obiectelor de inventar specificate.

Date generale achizitor/beneficiar:

Denumire beneficiar: ASOCIAȚIA GELENCEI IFJUSAGI SZERVEZET – GISZ – ASOCIAȚIA DE TINERET DIN COMUNA GHELINȚA

Sediu social: GHELINȚA, NR. 1231, JUDEȚUL COVASNA

Locația proiectului: GHELINȚA, JUDEȚUL COVASNA

Cod unic de înregistrare: 43830555

Email: godanubioghelinta@gmail.com

Denumire proiect: Ghelința Culturală – Echiparea și înființarea clubului local de muzică și arte

Nr. contract de finanțare: 93/PNRR/31.03.2023

 • INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI
 1. Informații generale:

Conținutul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei este prezentat mai jos și trebuie citit cu îndrumarul metodologic pentru beneficiari privați PNRR. Ofertanții trebuie să îndeplinească toate cerințele impuse prin prezentul dosar al achiziției directe, sa prezinte toate documentele solicitate si in forma solicitata, sa respecte intocmai instructiunile privind modalitatile de intocmire a ofertelor. Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a cerintelor cuprinse in prezenta documentatie duce la declararea ofertei neconforme.

Ofertele firmelor participante trebuie sa contina toate datele tehnico-financiare de identificare a achizitiei, si sa fie in concordanta cu cerintele tehnico-financiare din proiectul de finantare in cadrul caruia se realizeaza prezenta achizitie. Ofertele depuse vor fi considerate conforme, daca sunt compatibile din punct de vedere al performantelor si a parametrilor tehnici din caietele de sarcini, a proiectul de finantare impreuna cu anexele sale, si se incadreaza in valoarea supusa licitatiei (valoare estimata).

Ofertele trebuie sa fie verificabile din puct de vedere al emitentului si al continutului. Ofertele se redacteaza in limba romana. Vor intra in procesul de evaluare si selectare doar ofertele care indeplinesc punctual toate conditiile si cerintele impuse prin prezentul dosar al achizitiei directe.

Beneficiarul privat va alege oferta cu pretul cel mai scazut care corespunde obiectivelor proiectului si care este conforma.

Se considera ca procedura de achizitie directa este respectata in situatia in care se primeste on-line (conform modalitatii de transmitere a ofertelor descrise mai jos) minim o oferta conforma din punct de vedere tehnic si financiar.

 1.  Procedura: achiziție directă

Dosarul achiziției directe se publica in conformitate cu indrumarul metodologic PNRR pentru beneficiari privati, pe website-ul propriu al Beneficiarului, respectiv pe paginahttps://www.gelence.info/index.php/ro/home-rom/proiecte/pnrr-ghelinta-culturala

Ofertele tehnice si financiare, intocmite in baza prezentei instructiuni se transmit la adresa: godanubioghelinta@gmail.comin termenele prezentate mai jos. Se considera ca procedura de achizitie directa este respectata in situatia in care se primeste on-line minim o oferta conforma din punct de vedere tehnic si financiar. In caz contrar se va relua procedura de achizitie.

 1. criterii de selectie: pretul cel mai scazut
 2. Instructiuni privind intocmirea ofertei:

Generalitati:

- Limba de redactare a documentelor: limba romana. In cazul ofertei intocmite in alta limba, oferta va contine obligatoriu o traducere autorizata.

- Valabilitatea ofertei trebuie sa fie de minim 60 de zile

- Oferta va cuprinde detailat si complet informatiile solicitate pentru evaluarea ofertelor, va respecta instructiunile.

-Ofertele trebuie sa fie verificabile din punct de vedere al emitentului si a continutului.

- In cazul in care achizitia necesita subcontractanti, in cuprinsul ofertelor se vor declara subcontractantii. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Nu se accepta subcontractarea totala.

- Un ofertant poate depune o singura oferta

- Nu se accepta oferte alternative.

Prezentarea ofertei:

Cerinte minime:

 • Oferta va include toate produsele solicitate, în cantitățile solicitate, cu respectarea parametrilor tehnici prezentate pentru fiecare Lot identificat.
 • Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau pentru toate loturile identificate.
 • Produsele obiecte de inventar vor beneficia de garanție conform legislației în vigoare

Propunere financiară și tehnică:

 • Propunere financiară. Oferta financiara va fi exprimata in lei fara TVA și cu TVA.
 • Certificat constatator al ofertantului nu mai vechi de 6 luni
  • Lipsa certificatului ONRC duce la respingerea ofertei respective.
 • Toate detaliile si respectiv toate documentele sunt solicitate si de la subcontractanti dupa caz.

Programul sedintei comisiei de evaluare a ofertelor:

 • Data limita pentru primirea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire: 10.10.2023. Solicitarie se transmit la adresa de mail godanubioghelinta@gmail.com
 • Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 10.10.2023 orele 15.00 Ofertele se transmit la adresa de mail godanubioghelinta@gmail.com, sau se depun la sediul Asociatiei.
 • Termenul limita de depunere a ofertelor nu se prelungeste. Ofertele primite dupa expirarea termenului vor fi considerate respinse.
 • Data si ora deschiderii ofertelor primite:10.10.2023, ora 15:00
 • Locatia deschiderii ofertelor: sediul Asociației

Comisia va evalua ofertele primite, si va solicita clarificari dupa caz. Clarificarile nu vor duce la modificarea ofertei depuse.

Beneficiarul privat va alege ofertele care sunt conforme si se incadreaza in valoarea supusa licitatiei. Decizia finala privind selectarea ofertelor castigatoare va fi luata de catre reprezentantul legal impreuna cu comisia de evaluare a ofertelor numita in acest sens.

 • Nu se organizeaza inspectie pe teren sau intalnire pentru clarificari.

Solutionarea contestatiilor:

Orice ofertant nemulțumit re rezultatul procesului de adjudecare are dreptul de a depune contestație către beneficiarul privat. Termenul de așteptare in vederea depunerii eventualelor contestații este de 3 zile de la transmiterea notificărilor către ofertantul câștigător si ofertanții necâștigători si publicate pe site-ulhttps://www.gelence.info/index.php/ro/home-rom/proiecte/pnrr-ghelinta-culturala cu excepția cazului in care la licitație a participat un singur ofertant si a fost declarat câștigător. Contestațiile depuse după termenul prezentat nu vor fi luate in considerare. Se poate de pune o singura contestație.

In cazul primirii unor contestații, Beneficiarul privat va desemna o comisie de soluționare a contestațiilor. Contestația se va evalua intra-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia si se va finaliza printr-un raport de soluționare a contestației.

Comisia are dreptul de a solicita clarificare din partea contestatarului, caz in care perioada de soluționare poate fi prelungita cu perioada in care se primesc clarificările.

Soluționarea contestației se va înregistra si se va publica pe site-ulhttps://www.gelence.info/index.php/ro/home-rom/proiecte/pnrr-ghelinta-culturala si se va transmite contestatarului.

In perioada de așteptare a depunerii unor eventuale contestații, cat si in perioada de soluționare a acestora, beneficiarul privat nu are dreptul de a încheia contractul de achiziție cu ofertantul câștigător, cu excepția in cazul in care s-a depus o singura oferta.

In cazul in care exista contestații, Raportul de soluționare a contestației va fi parte a dosarului de achiziții.

Pentru Activitățile proiectului, solicităm ofertă pentru următoarele produse și cantități:

Lot1: Instrumente si echipamente:

Denumire produs

UM

Nr. unitati

Pret estimativ cu TVA

Valoare totala estimativa cu TVA

Fluiere/blockflote (soprana, alt, tenor)+A44:E65

buc

10

1,053.00

10,530.00

Vioară

buc

4

2,500.00

10,000.00

Violă

buc

4

2,500.00

10,000.00

Gordună

buc

1

2,500.00

2,500.00

Chitară electrică

buc

1

2,500.00

2,500.00

Chitară Bass

buc

1

2,500.00

2,500.00

Combo chitară

buc

1

2,500.00

2,500.00

Combo bas

buc

1

2,500.00

2,500.00

mixer digital

buc

1

2,500.00

2,500.00

cabluri mirofon , boxe 10 m

buc

10

500.00

5,000.00

Blockflote bas

buc

1

2,483.00

2,483.00

microfoane

buc

6

1,200.00

7,200.00

stativ microfon

buc

6

662.00

3,972.00

pian digital

buc

1

2,500.00

2,500.00

clarinet

buc

3

2,500.00

7,500.00

flaut

buc

3

2,500.00

7,500.00

chitara electro-acustica

buc

1

2,500.00

2,500.00

Orgă electrică

buc

1

2,500.00

2,500.00

boxa activa

buc

2

2,500.00

5,000.00

boxa subwoofer

buc

1

2,500.00

2,500.00

Total valoare estimativa Lot 1: 79.147,06 lei+TVA

 

Lot2: Consumabile pentru instrumente

set corzi vioara

buc

8

7100,84 lei + TVA pachetul

set corzi viola

buc

8

set corzi chitara bass

buc

2

set corzi chitara electrica

buc

2

set corzi chitara electro-acustica

buc

2

capodaster

buc

2

pene chitara bas

buc

5

pene chitara electrica

buc

5

pene chitara electro-acustica

buc

5

aparat acordaj

buc

3

suport chitara

buc

2

suport chitara bas

buc

1

stativ pian electric/orga electrica

buc

2

Case vioara

buc

4

Case viola

buc

4

hard case chitara bas

buc

1

hard case chitara electrica

buc

1

hard case chitara electro-acustica

buc

1

hard case pian digital

buc

1

hard case orga electrica

buc

1

string winder chitara bas

buc

1

string winder chitara electrica

buc

1

string winder chitara electro-acustica

buc

1

ancii

buc

6

sacaz vioara

buc

4

sacaz viola

buc

4

metronom

buc

2

stativ partituri

buc

21

instrumente de percutie - bongo

buc

1

tamburina

buc

1

maracas

buc

1

cajon

buc

1

Total valoare estimativa Lot2: 7.100,84 lei + TVA

 

Lot3: Materiale didactice

Caiet muzica

Buc

70

2521,01 lei + TVA pachetul

Creion

Buc

70

Set carioca 12 culori

Buc

70

Set creioane cerate 12 culori

Buc

70

Radiera

Buc

35

Pix cu gel culoare albastra

Buc

70

Caiet desen A4

Buc

35

Total valoare estimativa Lot3: 2521,01 lei + TVA

III. FORMULARE

 1. Model Scrisoare de înaintare ofertă: Download - Scrisoare de inaintare
 2. Declarație privind beneficiarul real: Download - Declaratie prvind beneficiarul real
 3. Declarație privind evitarea conflictului de interese: Download - Declaratie prvind evitarea conflictelor de interese

11DDBA541 5AC2 1D23 FFAF C3B55DAE1740

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ

nr. 8 din 14.04.2023

Obiectul:

Solicitare oferta de preț in vederea atribuirii prin achiziție directa a contractului având ca obiect: “Reabilitarea clubului local de muzică și artă” în comuna Ghelința din proiectul PNRR/2022/C11/I5-1 cu nr. 93/31.03.2023

In vederea atribuirii contractului de achiziție publică mai sus menționat, ASOCIAȚIA GELENCEI IFJUSAGI SZERVEZET - GISZ - ASOCIAȚIA DE TINERET DIN COMUNA GHELINȚA, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferta de preț.

 • Codul de clasificare CAV: 54553000-7 Lucrări de reparații generale si de renovare;
 • Valoarea estimata: 22.000 lei fără TVA;
 • Achiziția conform legii: Achiziție directa;
 • Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 • Termen de valabilitate a ofertei – min. 30 zile;
 • Se va încheia contract de lucrări;
 • Prețul este ferm si va fi exprimat in lei, cu și fără TVA.

Operatorii economici interesați de aceasta achiziție sunt rugați sa depună ofertele de preț la sediul ASOCIATIA GELENCEI IFJUSAGI SZERVEZET - GISZ - ASOCIATIA DE TINERET DIN COMUNA GHELINTA, nr. 1231, pănă în data de 26.04.2023, ora 15,00 sau în format electronic la adresa de mail godanubioghelinta@gmail.com.

Conditii de participare:

 1. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Certificatul constator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ORC. Operatorul economic clasat pe primul loc va prezenta, pentru conformitate, la solicitarea autorității contractante, Certificatul constatator in original sau copie legalizata.

 1. Experiența similara

Lista principalelor lucrări similar cu cele care fac obiectul prezentei achiziții, efectuate in cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici sau privați.

Prezentarea ofertei:

Oferta  trebuie sa respecte următoarele cerințe:

 • propunerea financiară sa se încadreze in valoarea achiziției, iar prețul materialelor cuprinse in oferta va fi prețul de cumpărare de la furnizori, fără TVA;

Propunerea financiara va cuprinde, in mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. Formular de oferta
 2. Listele cu cantitățile de lucrări – deviz lucrări
 3. Listele cu cantitățile de materiale – deviz materiale
 • propunerea tehnica sa respecte cerințele solicitate in caietul de sarcini;
 • ofertantul sa accepte condițiile contractuale propuse ( model contract de lucrări atașat).

Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut.

In cazul in care vor fi mai multe oferte cu preturi egale, autoritatea contractantă va solicita in scris reofertarea, in vederea departajării ofertelor.

Informații cu privire la aceasta achiziție se pot obține la sediul primăriei Ghelința, 0711901040 sau la adresa de mail godanubioghelinta@gmail.com

 

FORMULARE

 1. Model Scrisoare de înaintare ofertă: Download - Scrisoare de inaintare
 2. Declarație privind beneficiarul real: Download - Declaratie prvind beneficiarul real
 3. Declarație privind evitarea conflictului de interese: Download - Declaratie prvind evitarea conflictelor de interese

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia finanțatorului. Finanțatorul nu este responsabil de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

”PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                                                  

https://www.facebook.com/PNRROficial/

285BE6CAB CBA8 0875 C1AE DF59E225EFBA

 

 

11DDBA541 5AC2 1D23 FFAF C3B55DAE1740

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

ASOCIAȚIA GELENCEI IFJUSAGI SZERVEZET – GISZ – ASOCIAȚIA DE TINERET DIN COMUNA GHELINȚA

Sediu:  GHELINȚA NR. 1231, JUDEȚUL COVASNA

Nr. 10 DIN DATA DE 14.04.2023

 

DOSAR DE ACHIZIȚIE SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENTUL PROIECTULUI

PROCEDURA: ACHIZIȚIE DIRECTĂ

CONTRACT: 93/PNRR/31.03.2023

 

DENUMIRE PROIECT

Ghelința Culturală – Echiparea și înființarea clubului local de muzică și arte

 finanțat prin PNRR/2022/C11/MC-AFCN/I5/1/Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural  

Procedură de achiziție directă în conformitate cu capitolul 5 din îndrumarul metodologic pentru beneficiari privați – PNRR

DOSAR DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ

 

Obiectul contractului: Achiziție directă pentru contractarea serviciilor de consultanta in managementul proiectului, raportări și derularea achizițiilor

Denumire proiect: Ghelința Culturală – Echiparea și înființarea clubului local de muzică și arte

Tipul contractului: contract de servicii

Procedura aplicată: achiziție directă

Valoarea estimată: 6.000 lei fără TVA

Conținut dosar achiziție directă:

 1. Instrucțiuni pentru ofertanți
 2. Specificații tehnice/ caiet de sarcini pentru servicii
 • Formulare

ASOCIAȚIA GELENCEI IFJUSAGI SZERVEZET – GISZ – ASOCIAȚIA DE TINERET DIN COMUNA GHELINȚA organizează procedura de achiziție directă pentru atribuirea contractului de servicii: servicii de consultanta in managementul proiectului aferente proiectului Ghelința Culturală – Echiparea și înființarea clubului local de muzică și arte ce se va implementa în comuna Ghelința,  județul Covasna,  localitatea Ghelința, prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Cu această ocazie vă invităm să ne transmiteți oferta dumneavoastră pentru servicii de consultanta in managementul proiectului

Date generale achizitor/beneficiar:

Denumire beneficiar: ASOCIAȚIA GELENCEI IFJUSAGI SZERVEZET – GISZ – ASOCIAȚIA DE TINERET DIN COMUNA GHELINȚA

Sediu social: GHELINȚA, NR. 1231, JUDEȚUL COVASNA

Locația proiectului: GHELINȚA, JUDEȚUL COVASNA

Cod unic de înregistrare: 43830555

Email: godanubioghelinta@gmail.com

Denumire proiect: Ghelința Culturală – Echiparea și înființarea clubului local de muzică și arte

Nr. contract de finanțare: 93/PNRR/31.03.2023

 1. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI
 2. Informații generale:

Conținutul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei este prezentat mai jos și trebuie citit cu îndrumarul metodologic pentru beneficiari privați PNRR. Ofertanții trebuie să îndeplinească toate cerințele impuse prin prezentul dosar al achiziției directe, sa prezinte toate documentele solicitate si in forma solicitata, sa respecte întocmai instructiunile privind modalitatile de întocmire a ofertelor. Neîndeplinirea sau indeplinirea partiala a cerințelor cuprinse in prezenta documentație duce la declararea ofertei neconforme.

Ofertele firmelor participate trebuie sa contina toate datele tehnico-financiare de identificare a achiziției, si sa fie in concordanta cu cerințele tehnico-financiare din proiectul de finanțare in cadrul caruia se realizează prezenta achizitie. Ofertele depuse vor fi considerate conforme, daca sunt compatibile din punct de vedere al performantelor si a parametrilor tehnici din caietele de sarcini, a proiectul de finanțare impreuna cu anexele sale, si se încadrează in valoarea supusa licitației (valoare estimata).

Ofertele trebuie sa fie verificabile din punct de vedere al emitentului si al conținutului. Ofertele se redactează in limba romana. Vor intra in procesul de evaluare si selectare doar ofertele care îndeplinesc punctual toate conditiile si cerințele impuse prin prezentul dosar al achiziției directe.

Beneficiarul privat va alege oferta cu prețul cel mai scazut care corespunde obiectivelor proiectului si care este conforma.

Se considera ca procedura de achiziție directa este respectata in situația in care se primește on-line (conform modalitatii de transmitere a ofertelor descrise mai jos) minim o oferta conforma din punct de vedere tehnic si financiar.

 1. Procedura: achiziție directă

Dosarul achiziției directe se publica in conformitate cu îndrumarul metodologic PNRR pentru beneficiari privați, pe website-ul comunei Ghelința, respectiv pe pagina https://www.gelence.info/index.php/ro/home-rom/proiecte/pnrr-ghelinta-culturala Ofertele tehnice si financiare, întocmite in baza prezentei instrucțiuni se transmit la adresa: godanubioghelinta@gmail.com la termenele prezentate mai jos. Se considera ca procedura de achiziție directa este respectata in situația in care se primește on-line minim o oferta conforma din punct de vedere tehnic si financiar. In caz contrar se va relua procedura de achiziție.

 1. criterii de selecție: prețul cel mai scăzut
 2. Instrucțiuni privind întocmirea ofertei:

Generalități:

- Limba de redactare a documentelor: limba romana. In cazul ofertei întocmite in alta limba, oferta va conține obligatoriu o traducere autorizata.

- Valabilitatea ofertei trebuie sa fie de minim 60 de zile

- Oferta va cuprinde detailat si complet informațiile solicitate pentru evaluarea ofertelor, va respecta instrucțiunile.

-Ofertele trebuie sa fie verificabile din punct de vedere al emitentului si a conținutului.

- In cazul in care achiziția necesita subcontractanți, in cuprinsul ofertelor se vor declara subcontractanții. Ofertantul are obligația de a preciza partea/pârțile din contract pe care urmează sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractanților propuși. Nu se accepta subcontractarea totala.

- Un ofertant poate depune o singura oferta

- Nu se accepta oferte alternative.

Prezentarea ofertei:

Cerințe minime:

 • asigurarea 1 specialist in managementul proiectelor cu experiența de cel puțin 5 ani in managementul proiectelor cu finanțare nerambursabila, studii superioare in domeniul economic / si/sau cu certificat de absolvire curs de manager de proiect.

Experiența similara:

 • ofertanții vor face dovada experienței similare prin contracte derulate si/sau prin experiența dovedita a specialiștilor implicați.

Modul de transmitere:

Propunere tehnica:

 • Scurta prezentare a ofertantului, a proiectelor si a experienței relevante,
 • Diplome, certificate de absolvire pentru specialistul nominalizat
 • Documente de justificare privind experiența.
 • Propunere financiară. Oferta financiara va fi exprimata in lei fără TVA si cu TVA
 • Certificat constatator al ofertantului nu mai vechi de 6 luni
  • Firmele participante vor demonstra ca au înscris in certificatul ONRC, domeniul de activitate principal sau secundar care răspunde achiziției directe, respectiv:

CAEN 7022 – Activități de consultanta pentru afaceri si management

 • Lipsa certificatului ONRC duce la respingerea ofertei respective.
 • Toate detaliile si respectiv toate documentele sunt solicitate si de la subcontractanți după caz.

Programul ședinței comisiei de evaluare a ofertelor:

 • Data limita pentru primirea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire: 20.04.2023. Solicitările se transmit la adresa de mail godanubioghelinta@gmail.com
 • Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 28.04.2023, orele 15:00. Ofertele se transmit la adresa de mail godanubioghelinta@gmail.com
 • Termenul limita de depunere a ofertelor nu se prelungește. Ofertele primite după expirarea termenului vor fi considerate respinse.
 • Data si ora deschiderii ofertelor primite: 28.04.2023, ora 15:00.
 • Locația deschiderii ofertelor: sediul social nr.1231, com Ghelința

Comisia va evalua ofertele primite, si va solicita clarificări după caz. Clarificările nu vor duce la modificarea ofertei depuse.

Beneficiarul privat va alege ofertele care sunt conforme si se încadrează in valoarea supusa licitației. Decizia finala privind selectarea ofertelor câștigătoare va fi luata de către reprezentantul legal împreuna cu comisia de evaluare a ofertelor numita in acest sens.

 • Nu se organizează inspecție pe teren sau întâlnire pentru clarificări.

Soluționarea contestațiilor:

 • Orice ofertant nemulțumit re rezultatul procesului de adjudecare are dreptul de a depune contestație către beneficiarul privat. Termenul de așteptare in vederea depunerii eventualelor contestații este de 3 zile de la transmiterea notificărilor către ofertantul câștigător si ofertanții necâștigători si publicate pe site-ul https://www.gelence.info/index.php/ro/home-rom/proiecte/pnrr-ghelinta-culturala cu excepția cazului in care la licitație a participat un singur ofertant si a fost declarat câștigător. Contestațiile depuse după termenul prezentat nu vor fi luate in considerare. Se poate de pune o singura contestație.
 • In cazul primirii unor contestații, Beneficiarul privat va desemna o comisie de soluționare a contestațiilor. Contestația se va evalua intra-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia si se va finaliza printr-un raport de soluționare a contestației.
 • Comisia are dreptul de a solicita clarificare din partea contestatarului, caz in care perioada de soluționare poate fi prelungita cu perioada in care se primesc clarificările.
 • Soluționarea contestației se va înregistra si se va publica pe site-ul https://www.gelence.info/index.php/ro/home-rom/proiecte/pnrr-ghelinta-culturala si se va transmite contestatarului.
 • In perioada de așteptare a depunerii unor eventuale contestații, cat si in perioada de soluționare a acestora, beneficiarul privat nu are dreptul de a încheia contractul de achiziție cu ofertantul câștigător, cu excepția in cazul in care s-a depus o singura oferta.
 • In cazul in care exista contestații, Raportul de soluționare a contestației va fi parte a dosarului de achiziții.

Valoare estimata a contractului: 6000 lei fără TVA

Condiții pentru semnarea contractului: Durata de execuție: 5 luni de la semnarea contractului Nu se accepta actualizarea preturilor contractului. Contractul va fi încheiat in mod obligatoriu cu ofertantul câștigător si va fi menționata obligatoriu durata de execuție a contractului, care trebuie sa fie de maxim 5 luni calendaristice de la data semnării.

Contractul de achiziție poate fi modificat pe durata derulării lui daca in timpul implementării proiectului survin anumite circumstanțe temeinic justificate si independente de voința beneficiarului privat, care modifica condițiile inițiale din momentul semnării contractului de achiziție.

 1. SPECIFICAȚII TEHNICE/CAIETUL DE SARCINI

Date generale proiect:

Scurta descriere:

Asociația GISZ a fost înființat la sfârșitul anului 2020 cu scopul bine definit de a contribui la bunăstarea și dezvoltarea tineretului din comuna Ghelința. Prin misiunea sa, Asociația contribuie la o dezvoltare durabilă a comunei prin activități precum: ocrotirea și promovarea intereselor și drepturilor tinerilor și a studenților; dezvoltare comunitară; educație intelectuală; organizare de tabere, excursii și drumeții cu scopul de educație de protecția mediului, activități de sprijinire a talentelor prin ajutorarea tinerilor din Ghelința la învățătură, artă, muzică, transport și alte programe; organizare de schimburi de experiențe, dezbateri, semnări, expoziții și alte manifestări socio-culturale și comunitare; sprijinirea materială sau infrastructurală a diferitelor cercuri sau a altor activități de tineret; etc. conform Statut.

Prin prezentul proiect, se urmărește asigurarea accesului la cultură pentru tinerii din comuna Ghelința. Prin înființarea și echiparea clubului de muzică și arte, se va asigura accesibilitatea programelor de educație culturală, și anume ore individuale de instrumente muzicale.

Prin realizarea indicatorilor propuse, urmărim:

- dezvoltarea aptitudinilor artistice în rândul tinerilor (copii peste 10 ani, adolescenți și părinți tineri)

- promovarea diversitatii, toleranță

-generarea dezvoltării durabile culturale locale și consolidarea ecosistemului cultural local prin dezvoltarea aptitudinilor artistice în domeniul muzicii, crearea unor noi culori pe paleta culturală locală, și exploatarea și capacitarea potențialului artistic local. 

Prin proiect se va amenaja și echipa clubul de muzică și arte cu instrumente și echipamente necesare pentru orele de muzică și respectiv se depun bazele formei instituționale a educației culturale prin contractarea unor experți, profesori din domeniu.

Beneficiari:

Cel puțin 30 de copii/adolescenți/tineri care se pot înscrie la orele de instrumente muzicale. Focus primordiar, benficiari indirecți: ansamblurile de dansuri populare locale, corul de bărbați local - aceste inițiative locale pot deveni beneficiari indirecți ai proiectului propus, având șanse de a avea muzicieni locali care să acompanieze coregrafiile, spectacolele lor.

Familiile acelor copii/tineri care vor beneficia de orele de instrumente muzciale. Familia copiilor/tinerilor care participă în activitățile proiectului, vor beneficia implicit de activități comunitare, care se vor organiza pe parcursul proiectului întocmai pentru a întări motivația beneficiarilor. (zilele familiilor, excursii comune etc.)

Întreaga comunitate locală, inclusiv autoritățile locale. Prin existența unor muzicieni pe plan local, potențialul local crește. Localnicii vor avea acces la evenimente culturale locale, vor avea posibilitatea de a se mândri cu producție culturală locală, cu valori culturale locale în fața vizitatorilor.

Activiati:

 1. Activități pregătitoare:

    1.1 - Stabilirea cadrului, dezvoltare formularistică pentru asigurarea monitorizării

    1.2 - Contractarea specialiștilor, pregătirea planului de achiziții

    1.3 - Activități de promovare a proiectului

 1. Activități de renovare a spațiului - înființarea clubului de muzică și arte
 2. Selecția și înscrierea beneficiarilor

     3.1 - Campanii de informare

     3.2 – Preînscriere

     3.3 - Preselecție

     3.4 - Pe baza rezultatelor preselecției, se înscriu beneficiarii în proiect

 1. Schimb de experiențe
 2. Activități regulate de predare instrumente muzicale
 3. Concert festiv
 4. Tabără de muzică
 5. Managementul proiectului

Pentru realizarea unui management al proiectului performant, dorim contractarea următoarelor servicii:

 1. Asistență la contractările/achizițiile directe aferente proiectului, asistență financiară, asistență la realizarea Rapoartelor. Orice alt tip de asistență acordată Beneficiarului privat în vederea implementării cu succes a activităților pregătitoare ale proiectului, derularea achizițiilor, și dezvoltarea unei rutine de raportări pe parcursul proiectului.
 2. Dezvoltarea formularisticii/ a instrumentelor pentru dosarele beneficiarilor de proiect, pentru rapoartele periodice, înregistrarea progresului, a indicatorilor și a implementării proiectului
 3. Asistarea echipei de implementare, și respectiv a responsabilului pentru activități și a responsabilului financiar în primele luni ale proiectului. Monitorizarea proiectului în primul trimestru: Urmărirea gradului de îndeplinire a activităților în conformitate cu graficul de activități ai proiectului, și consultare în caz de decalaje, management a riscurilor. Susținerea și urmărirea specialiștilor implicați în folosirea instrumentelor dezvoltate, în completarea corectă a acestora pentru asigurarea unor informații coerente din care se pot întocmi rapoartele periodice.
 4. Elaborarea primelor rapoarte periodice tehnice și verificarea rapoartelor financiare întocmite, în vederea depunerii unor rapoarte complete și corecte: Activitatea se realizează pe baza formularelor primite din partea echipei de implementare și din partea responsabilului financiar / contabilului. Sarcina consultantului este de a întocmi primele dosare de raportări în conformitate cu cerințele finanțatorului și a reglementărilor legale și a instrucțiunilor aferente achizițiilor directe în cadrul proiectului. Elaborarea rapoartelor se va efectua în conformitate cu cerințele finanțatorului. Aceste rapoarte vor respecta cu strictețe formatele tip impuse de finanțator.
 5. Consultantul participă la ședințe săptămânale operative – online și la ședința lunară de progres – on-site.
 6. Consultanță în ceea ce privește relațiile contractuale dintre beneficiar și prestatorii din cadrul proiectului.
 7. Informarea Beneficiarului asupra eventualelor modificări legislative ce privește serviciile solicitate, de îndată ce acestea apar, și corelarea documentațiilor ce trebuie întocmite conform acestor modificări.
 8. Cunoașterea Contractului de finanțare dintre Beneficiar și Finanțator și legislația respectiv regulile aferente PNRR în implementarea proiectului. Consultarea surselor de informare cu privire la noile reglementări publicate de Finanțator către Beneficiarii de finanțare în cadrul PNRR și informarea în timp util a Beneficiarului.

Serviciile de consultanță contractate, vor fi asigurate de către firma/firmele specializată/e în consultanță în afaceri și management, prin expert cu calificare și expertiză în managementul proiectelor. Pe toată durata de implementare a contractului, Consultantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților contractuale., Consultanța va fi oferită pe perioada contractată și respectiv primele 5 luni de proiect.

Consultantul trebuie să se asigure că toate activitățile ce se vor realiza și pe care le asistă și verifică pe perioada de implementare a proiectului respectă regulile privind eligibilitatea cheltuielilor. Va asigura Beneficiarul prin calitatea serviciilor prestate, că aceste reguli de eligibilitate sunt respectate și astfel cheltuielile vor putea fi rambursabile.

III.

FORMULARE

 1. Model Scrisoare de înaintare ofertă: Download - Scrisoare de inaintare
 2. Declarație privind beneficiarul real: Download - Declaratie prvind beneficiarul real
 3. Declarație privind evitarea conflictului de interese: Download - Declaratie prvind evitarea conflictelor de interese

 

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia finanțatorului. Finanțatorul nu este responsabil de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

”PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                                                  

https://www.facebook.com/PNRROficial/

285BE6CAB CBA8 0875 C1AE DF59E225EFBA

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

ASOCIAȚIA GELENCEI IFJUSAGI SZERVEZET – GISZ – ASOCIAȚIA DE TINERET DIN COMUNA GHELINȚA

Sediu:  GHELINȚA NR. 1231, JUDEȚUL COVASNA

Nr. 11 DIN DATA DE 14.04.2023

DOSAR DE ACHIZIȚIE SERVICII DE CONTABILITATE

PROCEDURA: ACHIZIȚIE DIRECTĂ

CONTRACT: 93/PNRR/31.03.2023

DENUMIRE PROIECT

Ghelința Culturală – Echiparea și înființarea clubului local de muzică și arte

 finanțat prin PNRR/2022/C11/MC-AFCN/I5/1/Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural  

Procedură de achiziție directă în conformitate cu capitolul 5 din îndrumarul metodologic pentru beneficiari privați – PNRR

DOSAR DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ

 

Obiectul contractului: Achiziție directă pentru contractarea serviciilor de contabilitate

Denumire proiect: Ghelința Culturală – Echiparea și înființarea clubului local de muzică și arte

Tipul contractului: contract de servicii

Procedura aplicată: achiziție directă

Valoarea estimată: 5.600 lei fără TVA

Conținut dosar achiziție directă:

 1. Instrucțiuni pentru ofertanți
 2. Specificații tehnice/ caiet de sarcini pentru servicii
 • Formulare

ASOCIAȚIA GELENCEI IFJUSAGI SZERVEZET – GISZ – ASOCIAȚIA DE TINERET DIN COMUNA GHELINȚA organizează procedura de achiziție directă pentru atribuirea contractului de servicii: servicii de consultanta in managementul proiectului aferente proiectului Ghelința Culturală – Echiparea și înființarea clubului local de muzică și arte ce se va implementa în comuna Ghelința,  județul Covasna,  localitatea Ghelința, prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Cu această ocazie vă invităm să ne transmiteți oferta dumneavoastră pentru servicii de consultanta in managementul proiectului

Date generale achizitor/beneficiar:

Denumire beneficiar: ASOCIAȚIA GELENCEI IFJUSAGI SZERVEZET – GISZ – ASOCIAȚIA DE TINERET DIN COMUNA GHELINȚA

Sediu social: GHELINȚA, NR. 1231, JUDEȚUL COVASNA

Locația proiectului: GHELINȚA, JUDEȚUL COVASNA

Cod unic de înregistrare: 43830555

Email: godanubioghelinta@gmail.com

Denumire proiect: Ghelința Culturală – Echiparea și înființarea clubului local de muzică și arte

Nr. contract de finanțare: 93/PNRR/31.03.2023

 1. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI
 2. Informații generale:

Conținutul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei este prezentat mai jos și trebuie citit cu îndrumarul metodologic pentru beneficiari privați PNRR. Ofertanții trebuie să îndeplinească toate cerințele impuse prin prezentul dosar al achiziției directe, sa prezinte toate documentele solicitate si in forma solicitata, sa respecte întocmai instructiunile privind modalitatile de întocmire a ofertelor. Neîndeplinirea sau indeplinirea partiala a cerințelor cuprinse in prezenta documentație duce la declararea ofertei neconforme.

Ofertele firmelor participate trebuie sa contina toate datele tehnico-financiare de identificare a achiziției, si sa fie in concordanta cu cerințele tehnico-financiare din proiectul de finanțare in cadrul caruia se realizează prezenta achizitie. Ofertele depuse vor fi considerate conforme, daca sunt compatibile din punct de vedere al performantelor si a parametrilor tehnici din caietele de sarcini, a proiectul de finanțare impreuna cu anexele sale, si se încadrează in valoarea supusa licitației (valoare estimata).

Ofertele trebuie sa fie verificabile din punct de vedere al emitentului si al conținutului. Ofertele se redactează in limba romana. Vor intra in procesul de evaluare si selectare doar ofertele care îndeplinesc punctual toate conditiile si cerințele impuse prin prezentul dosar al achiziției directe.

Beneficiarul privat va alege oferta cu prețul cel mai scazut care corespunde obiectivelor proiectului si care este conforma.

Se considera ca procedura de achiziție directa este respectata in situația in care se primește on-line (conform modalitatii de transmitere a ofertelor descrise mai jos) minim o oferta conforma din punct de vedere tehnic si financiar.

 1. Procedura: achiziție directă

Dosarul achiziției directe se publica in conformitate cu îndrumarul metodologic PNRR pentru beneficiari privați, pe website-ul comunei Ghelința, respectiv pe pagina https://www.gelence.info/index.php/ro/home-rom/proiecte/pnrr-ghelinta-culturala Ofertele tehnice si financiare, întocmite in baza prezentei instrucțiuni se transmit la adresa: godanubioghelinta@gmail.com la termenele prezentate mai jos. Se considera ca procedura de achiziție directa este respectata in situația in care se primește on-line minim o oferta conforma din punct de vedere tehnic si financiar. In caz contrar se va relua procedura de achiziție.

 1. criterii de selecție: prețul cel mai scăzut
 2. Instrucțiuni privind întocmirea ofertei:

Generalități:

- Limba de redactare a documentelor: limba romana. In cazul ofertei întocmite in alta limba, oferta va conține obligatoriu o traducere autorizata.

- Valabilitatea ofertei trebuie sa fie de minim 60 de zile

- Oferta va cuprinde detailat si complet informațiile solicitate pentru evaluarea ofertelor, va respecta instrucțiunile.

-Ofertele trebuie sa fie verificabile din punct de vedere al emitentului si a conținutului.

- In cazul in care achiziția necesita subcontractanți, in cuprinsul ofertelor se vor declara subcontractanții. Ofertantul are obligația de a preciza partea/pârțile din contract pe care urmează sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractanților propuși. Nu se accepta subcontractarea totala.

- Un ofertant poate depune o singura oferta

- Nu se accepta oferte alternative.

Prezentarea ofertei:

Cerințe minime:

 • asigurarea unei firme de contabilitate și audit financiar cu experiență financiară în proiecte de fonduri nerambursabile.

Experiența similara:

 • ofertanții vor face dovada experienței similare prin contracte derulate si/sau prin experiența dovedita a specialiștilor implicați.

Modul de transmitere:

Propunere tehnica:

 • Documente de justificare privind experiența.
 • Propunere financiară. Oferta financiara va fi exprimata in lei fără TVA si cu TVA
 • Certificat constatator al ofertantului nu mai vechi de 6 luni
  • Firmele participante vor demonstra ca au înscris in certificatul ONRC, domeniul de activitate principal sau secundar care răspunde achiziției directe, respectiv:

CAEN 6920 – Activități de contabilitate si audit financiar;

 • Lipsa certificatului ONRC duce la respingerea ofertei respective.
 • Toate detaliile si respectiv toate documentele sunt solicitate si de la subcontractanți după caz.

Programul ședinței comisiei de evaluare a ofertelor:

 • Data limita pentru primirea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire: 20.04.2023. Solicitările se transmit la adresa de mail godanubioghelinta@gmail.com
 • Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 28.04.2023, orele 15:00. Ofertele se transmit la adresa de mail godanubioghelinta@gmail.com
 • Termenul limita de depunere a ofertelor nu se prelungește. Ofertele primite după expirarea termenului vor fi considerate respinse.
 • Data si ora deschiderii ofertelor primite: 28.04.2023, ora 15:00.
 • Locația deschiderii ofertelor: sediul social nr.1231, com Ghelința

Comisia va evalua ofertele primite, si va solicita clarificări după caz. Clarificările nu vor duce la modificarea ofertei depuse.

Beneficiarul privat va alege ofertele care sunt conforme si se încadrează in valoarea supusa licitației. Decizia finala privind selectarea ofertelor câștigătoare va fi luata de către reprezentantul legal împreuna cu comisia de evaluare a ofertelor numita in acest sens.

 • Nu se organizează inspecție pe teren sau întâlnire pentru clarificări.

Soluționarea contestațiilor:

 • Orice ofertant nemulțumit re rezultatul procesului de adjudecare are dreptul de a depune contestație către beneficiarul privat. Termenul de așteptare in vederea depunerii eventualelor contestații este de 3 zile de la transmiterea notificărilor către ofertantul câștigător si ofertanții necâștigători si publicate pe site-ul https://www.gelence.info/index.php/ro/home-rom/proiecte/pnrr-ghelinta-culturala cu excepția cazului in care la licitație a participat un singur ofertant si a fost declarat câștigător. Contestațiile depuse după termenul prezentat nu vor fi luate in considerare. Se poate de pune o singura contestație.
 • In cazul primirii unor contestații, Beneficiarul privat va desemna o comisie de soluționare a contestațiilor. Contestația se va evalua intra-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia si se va finaliza printr-un raport de soluționare a contestației.
 • Comisia are dreptul de a solicita clarificare din partea contestatarului, caz in care perioada de soluționare poate fi prelungita cu perioada in care se primesc clarificările.
 • Soluționarea contestației se va înregistra si se va publica pe site-ul https://www.gelence.info/index.php/ro/home-rom/proiecte/pnrr-ghelinta-culturala si se va transmite contestatarului.
 • In perioada de așteptare a depunerii unor eventuale contestații, cat si in perioada de soluționare a acestora, beneficiarul privat nu are dreptul de a încheia contractul de achiziție cu ofertantul câștigător, cu excepția in cazul in care s-a depus o singura oferta.
 • In cazul in care exista contestații, Raportul de soluționare a contestației va fi parte a dosarului de achiziții.

Valoare estimata a contractului: 5600 lei fără TVA

Condiții pentru semnarea contractului: Durata de execuție: 14 luni de la semnarea contractului. Nu se accepta actualizarea preturilor contractului. Contractul va fi încheiat in mod obligatoriu cu ofertantul câștigător si va fi menționata obligatoriu durata de execuție a contractului, care trebuie sa fie de maxim 14 luni calendaristice de la data semnării.

Contractul de achiziție poate fi modificat pe durata derulării lui daca in timpul implementării proiectului survin anumite circumstanțe temeinic justificate si independente de voința beneficiarului privat, care modifica condițiile inițiale din momentul semnării contractului de achiziție.

 1. SPECIFICAȚII TEHNICE/CAIETUL DE SARCINI

Date generale proiect:

Scurta descriere:

Asociația GISZ a fost înființat la sfârșitul anului 2020 cu scopul bine definit de a contribui la bunăstarea și dezvoltarea tineretului din comuna Ghelința. Prin misiunea sa, Asociația contribuie la o dezvoltare durabilă a comunei prin activități precum: ocrotirea și promovarea intereselor și drepturilor tinerilor și a studenților; dezvoltare comunitară; educație intelectuală; organizare de tabere, excursii și drumeții cu scopul de educație de protecția mediului, activități de sprijinire a talentelor prin ajutorarea tinerilor din Ghelința la învățătură, artă, muzică, transport și alte programe; organizare de schimburi de experiențe, dezbateri, semnări, expoziții și alte manifestări socio-culturale și comunitare; sprijinirea materială sau infrastructurală a diferitelor cercuri sau a altor activități de tineret; etc. conform Statut.

Prin prezentul proiect, se urmărește asigurarea accesului la cultură pentru tinerii din comuna Ghelința. Prin înființarea și echiparea clubului de muzică și arte, se va asigura accesibilitatea programelor de educație culturală, și anume ore individuale de instrumente muzicale.

Prin realizarea indicatorilor propuse, urmărim:

- dezvoltarea aptitudinilor artistice în rândul tinerilor (copii peste 10 ani, adolescenți și părinți tineri)

- promovarea diversitatii, toleranță

-generarea dezvoltării durabile culturale locale și consolidarea ecosistemului cultural local prin dezvoltarea aptitudinilor artistice în domeniul muzicii, crearea unor noi culori pe paleta culturală locală, și exploatarea și capacitarea potențialului artistic local. 

Prin proiect se va amenaja și echipa clubul de muzică și arte cu instrumente și echipamente necesare pentru orele de muzică și respectiv se depun bazele formei instituționale a educației culturale prin contractarea unor experți, profesori din domeniu.

Beneficiari:

Cel puțin 30 de copii/adolescenți/tineri care se pot înscrie la orele de instrumente muzicale. Focus primordiar, benficiari indirecți: ansamblurile de dansuri populare locale, corul de bărbați local - aceste inițiative locale pot deveni beneficiari indirecți ai proiectului propus, având șanse de a avea muzicieni locali care să acompanieze coregrafiile, spectacolele lor.

Familiile acelor copii/tineri care vor beneficia de orele de instrumente muzciale. Familia copiilor/tinerilor care participă în activitățile proiectului, vor beneficia implicit de activități comunitare, care se vor organiza pe parcursul proiectului întocmai pentru a întări motivația beneficiarilor. (zilele familiilor, excursii comune etc.)

Întreaga comunitate locală, inclusiv autoritățile locale. Prin existența unor muzicieni pe plan local, potențialul local crește. Localnicii vor avea acces la evenimente culturale locale, vor avea posibilitatea de a se mândri cu producție culturală locală, cu valori culturale locale în fața vizitatorilor.

Activiati:

 1. Activități pregătitoare:

    1.1 - Stabilirea cadrului, dezvoltare formularistică pentru asigurarea monitorizării

    1.2 - Contractarea specialiștilor, pregătirea planului de achiziții

    1.3 - Activități de promovare a proiectului

 1. Activități de renovare a spațiului - înființarea clubului de muzică și arte
 2. Selecția și înscrierea beneficiarilor

     3.1 - Campanii de informare

     3.2 – Preînscriere

     3.3 - Preselecție

     3.4 - Pe baza rezultatelor preselecției, se înscriu beneficiarii în proiect

 1. Schimb de experiențe
 2. Activități regulate de predare instrumente muzicale
 3. Concert festiv
 4. Tabără de muzică
 5. Managementul proiectului

 

Serviciile de contabilitate contractate, vor fi asigurate de către firma/firmele specializată/e  în activități de contabilitate si audit financiar. Pe toată durata de implementare a contractului, Consultantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților contractuale. Consultanța va fi oferită pe perioada contractată și respectiv 14 luni de proiect.

III. FORMULARE

 1. Model Scrisoare de înaintare ofertă: Download - Scrisoare de inaintare
 2. Declarație privind beneficiarul real: Download - Declaratie prvind beneficiarul real
 3. Declarație privind evitarea conflictului de interese: Download - Declaratie prvind evitarea conflictelor de interese

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia finanțatorului. Finanțatorul nu este responsabil de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

”PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                                                  

https://www.facebook.com/PNRROficial/

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum. Pellentesque ultrices ultrices sapien, nec tincidunt nunc posuere ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque tristique dolor vitae tincidunt. Aenean quis massa uada mi elementum elementum. Nec sapien convallis vulputate rhoncus vel dui.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum. Pellentesque ultrices ultrices sapien, nec tincidunt nunc posuere ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque tristique dolor vitae tincidunt. Aenean quis massa uada mi elementum elementum. Nec sapien convallis vulputate rhoncus vel dui.

Search

Language